BejelentésZebegényi Faluvédő Egyesület
védjük meg ezt a gyöngyszemet a Dunakanyarban

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


                    ZEBEGÉNYI FALUVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

I. Az egyesület adatai 

Egyesület neve:  Zebegényi Faluvédő Egyesület

Székhelye:  2627 Zebegény .....................utca .....

Jogállása:  a Zebegényi Faluvédő Egyesület jogi személy

Működési területe:  Magyarország teljes területe

Logója:  ?????????????

II. Az Egyesület célja és feladata

 1. Az egyesület célja és feladata Zebegény község szépítése,  értékeinek, hagyományainak felkutatása és megóvása.

2. Új hagyományok meghonosítása.

3. Rendezvények szervezése.

III. Az Egyesületi tagság

Az Egyesületnek tagja lehet minden természetes, jogi és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki Egyesület alapszabályzatát elfogadta, az Egyesületi tagsággal járó kötelezettségeket vállalja, és a tagdíjat megfizeti.

Pártoló tagok lehetnek olyan természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akik az Egyesületi célokhoz anyagi, illetve természetbeni támogatást nyújtanak.

Az Egyesület természetes személy tagjai kizárólag személyesen gyakorolhatják jogaikat. A jogi személy illetve jogi szemilyiséggel nem rendelkező szervezeti tagok képviselők útján gyakorolhatják jogaikat. 

Az Egyesület Tagnyilvántartó Könyvben tartja nyilván tagjait.

Az Egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével, kizárásával, és a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jogutód nélküli megszűnésével.

A kizárásról az elnökség dönt szótöbbséggel. Kizárással szűnik meg az egyesületi jogviszony: -ha a tag tagdíjfizetési kötelezettségének 2 éven át, figyelmeztetés ellenére sem tesz eleget, - ha az Egyesület célkitűzéseivel ellentétes magatartást tanusít huzamosabb időn keresztül, -ha a bíróság jogerős, végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, és a közügyek gyakorlásától eltiltotta.

Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg.

Az elnököt a tagjai közül a közgyűlés választja meg. Minden tag szavazati joggal vehet részt a közgyűlésen, szóbeli és írásbeli javaslatot nyújthat be. Az Egyesület tagja: -résztvehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein, -választhat és választható az Egyesület szerveibe, -köteles eleget tenni az "Alapszabályzat"-ban meghatározott kötelezettségének.

IV. Az Egyesület szervei.

Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. Közgyűlés az Egyesületi tagok összessége. A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. Össze kell hívni akkor is, ha a tagság többsége, ok és cél megjelölésével ezt az elnöknél írásban kéri.

A közgyűlésen megjelent tagok mindegyike egy szavazati joggal rendelkezik.

                   az "Alapszabály" kidolgozás alatt.....

 
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!